Từ khóa thông tin: học vị

Cử nhân có phải là học vị không?

Ngày đăng: 05/02/2020

Cách viết tắt của học vị tiến sĩ trong tiếng Anh và tiếng Việt

Ngày đăng: 03/01/2020

Học vị tiến sĩ và sau tiến sĩ là gì?

Ngày đăng: 22/11/2019

Các học hàm và học vị trong ngành y

Ngày đăng: 05/09/2019

Học vị và học hàm khác nhau như thế nào?

Ngày đăng: 03/04/2019